Warunki przyjęcia

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba pragnąca uzyskać miejsce w DPS winna złożyć podanie we właściwym rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zostanie zgromadzona odpowiednia dokumentacja i przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje kierujące do Domu wydaje z upoważnienia starosty powiatu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

Przyjęcie mieszkanki odbywa się według opracowanej procedury. W przyjęciu uczestniczy dyrektor, pracownik socjalny oraz kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego. W dalszej kolejności w adaptacji do nowego środowiska pomaga pozostały personel, przedstawiciel Rady Mieszkanek, a także inne współmieszkanki. Mieszkanka, o ile pozwala na to stan jej zdrowia, zostaje zapoznana z zasadami współżycia w Domu, z Regulaminem Porządkowym DPS. Informuje się mieszkankę o możliwości złożenia do depozytu pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, możliwości urlopowania i zasadach zwrotu odpłatności za pobyt na urlopie, w szpitalu lub w sanatorium, zapoznaje się z instrukcją odpłatności za pobyt oraz informuje się o możliwości korzystania z usług oferowanych przez Dom.

Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu od marca 2018 wynosi 3359,53 zł.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Poraju

 
  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS na ponoszenie odpłatności.
  2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz że oferowane przez ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby.
  3. Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w koszty utrzymania w DPS (dzieci, rodzice, dziadkowie).
  4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
  6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - zaświadczenie/opinia psychologa.
  7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno - rentowego.
  8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązujących się do ponoszenia odpłatności za DPS oraz umowa na partycypowanie w tę opłatę.
  9. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS jest właścicielem nieruchomości, wymagane jest przedstawienie aktu własności nieruchomości - w przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.