Misja:

 

“ Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej ”

Wizja:

 

“ Dom bezpieczny i przyjazny dla osoby niepełnosprawnej oraz miejsce satysfakcjonującej pracy ”

Motto:

 

“ Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. ”

Św. Brat Albert

Cele szczegółowe:

 
  1. Indywidualizacja - poprzez dostosowywanie metod i środków opieki oraz terapii do indywidualnych potrzeb, umiejętności, zdolności mieszkanek. Mieszkanki mają możliwość samorealizacji, pomagamy im w rozwinięciu wrodzonych zdolności. Zapewniamy poszanowanie intymności oraz godności mieszkanek. Stwarzamy warunki do usamodzielniania.
  2. Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z bliskimi (organizowanie zjazdów rodzin, pomoc w kontaktach telefonicznych i korespondencji z bliskimi). Stymulujemy mieszkanki do budowania i wzmacniania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem (wzmacnianie więzi pomiędzy mieszkankami również na płaszczyźnie personel – mieszkanki). Umożliwiamy integrację ze społecznością lokalną.
  3. Zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej. Ułatwiamy mieszkankom realizację potrzeb duchowych, między innymi poprzez możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, nabożeństwach, katechezie, wspólnych modlitwach, rozmowach z kapłanem i siostrami zakonnymi. Przez cały dzień jest otwarta kaplica, gdzie można spędzić czas również na indywidualnej modlitwie. Nawiązujemy kontakt ze światem kultury i sztuki, umożliwiamy korzystania z dóbr kulturalnych – kino, teatr, filharmonia.
  4. Podwyższanie jakości świadczonych usług w zakresie profesjonalnej opieki poprzez współpracę wszystkich działów, udział wszystkich pracowników w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, codzienne „odprawy”, w czasie których omawiane są bieżące sprawy dotyczące zaspokojenia potrzeb Mieszkanek, ich problemów oraz planowanych działań.
  5. Umożliwienie i organizowanie pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych (t.j. lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacji leczniczej).
  6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji zawodowych personelu w celu udzielania optymalnej pomocy mieszkankom. Organizujemy szkolenia wewnętrzne w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Udzielamy profesjonalnego wsparcia pracownikom pierwszego kontaktu. Personel Domu bierze udział w szkoleniach indywidualnych i zespołowych organizowanych dla pracowników i wolontariuszy. Urządzamy spotkania integracyjne.