Personel naszego Domu

 

Personel Domu Pomocy Społecznej to min. zespól specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, w celu zapewnienia mieszkankom Domu optymalnej jakości standardu usług.

  • Dyrektor Domu: Siostra Estera - Ewa Cegielska

Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy

 

Zespół Terapeutyczno - OpiekuńczyDom Pomocy Społecznej w Poraju organizuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników Domu w celu określenia indywidualnych potrzeb psychofizycznych mieszkanek oraz odpowiedniego zakresu usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkanek. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkanek, a także wspólna z nimi ich realizacja. Mieszkanka bierze udział w opracowywaniu ww. planów, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan jego zdrowia.

W skład zespołu wchodzi personel specjalistyczny: psycholog pełniący rolę kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, pracownicy socjalni, specjalista pedagog, pracownik kulturalno – oświatowy, instruktor terapii zajęciowej, terapeuci rehabilitanci, specjalista plastyk, opiekunki oraz pielęgniarki. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą również pozostali pracownicy Domu oraz wolontariusze w wymiarze określonym przez kierownika zespołu TO, w zależności od czasu kontaktu z mieszkańcami.

Kierownik zespołu koordynuje i kontroluje prace zespołu oraz realizację indywidualnych planów wsparcia (IPW), pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i napięć związanych z realizacją planów, współpracuje z dyrekcją dla podniesienia efektywności pracy.

Członkowie zespołu współpracują ściśle ze sobą, stanowią wsparcie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu, uzgadniają indywidualne plany opiekuńczo - terapeutyczne w celu jednolitego kierunku działania. Oprócz systematycznie odbywających się spotkań, zwoływane są dodatkowe zebrania zespołu, na prośbę personelu lub mieszkanek, w wypadku zaistnienia sytuacji problemowej. Praca ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb mieszkanek (indywidualne podejście, wytwarzanie odpowiedniej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji).

Wszyscy pracownicy Domu biorą udział w comiesięcznych zebraniach zespołu, jak również w szkoleniach wewnętrznych oraz organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej Stałą formą poszerzania wiedzy na tematy związane z pomocą i wsparciem mieszkanek, są wewnętrzne szkolenia (referaty przygotowywane przez członków zespołu). Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zgodnie oraz korzystania z czasopism fachowych prenumerowanych przez Dom.

Pracownik Pierwszego Kontaktu

 

Pracownik Pierwszego KontaktuPracownik Pierwszego Kontaktu jest to osoba wybrana przez mieszkankę Domu spośród zatrudnionego personelu. Głównym zadaniem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest wspieranie mieszkańca w trudnych sytuacjach oraz ochrona jego prywatności. Każdy PPK ma pod opieką kilku mieszkańców, dla których wraz z zespołem terapeutyczno - opiekuńczym opracowuje indywidualne plany wsparcia. Staje się on łącznikiem między mieszkańcem a personelem. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany "Pracownikiem Pierwszego Kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych (Rozporządzenie o Domach Pomocy Społecznej). Takie sformułowanie daje możliwość wprowadzenia funkcji PPK na dowolnych zasadach. Pracownicy Pierwszego Kontaktu obejmują swoją opieką i pomocą wszystkie mieszkanki Domu. Mieszkanki mają możliwość wyboru PPK. Sposób wyboru określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W przypadku ograniczonego funkcjonowania mieszkanki, w dokonaniu wyboru pomaga personel Domu uwzględniając okazywaną sympatię mieszkanki do danej osoby.

Do zadań Pracownika Pierwszego Kontaktu należy zapoznanie się z sytuacją życiową mieszkanki przed przyjściem do DPS (możliwość dostępu do akt mieszkanki), indywidualne spotkania z mieszkanką w zależności od potrzeb i obopólnych możliwości (stwarzanie przyjacielskiego klimatu spotkań, wysłuchanie i zrozumienie kłopotów podopiecznej, udzielanie wsparcia, umiejętne zachęcanie do rozmowy o sprawach radosnych i trudnych, o problemach dnia codziennego, do wypowiadania swoich potrzeb, stanów emocjonalnych), rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację, interwencja i pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów z innymi mieszkankami, minimalizowanie i łagodzenie sytuacji stresowych i konfliktowych, udział w zebraniach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w celu ustalenia i weryfikacji indywidualnego planu wsparcia, odpowiedzialność za jego realizację, pomoc w wyborze zajęć terapeutycznych zgodnie z pragnieniem podopiecznej, inne zadania wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkanki. Szczególną troską otacza się osoby nowo przybyłe udzielając im odpowiedniego wsparcia realizując plan adaptacji nowej mieszkanki (poznanie zasad funkcjonowania Domu, poznanie pomieszczeń wewnątrz Domu i otoczenia, zapoznanie się z personelem i mieszkankami). Plan adaptacji nowoprzyjętej mieszkanki sporządza kierownik zespołu i koordynuje działania wynikające z planu adaptacji do momentu wyznaczenia pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy zespołu starają się poznać przyzwyczajenia, zachowania i stan zdrowia mieszkanki. Utrzymują kontakt z rodziną i opiekunkami.