Formy terapii i zajęć w naszym Domu

 

Terapia zajęciowa

 

Terapia zajęciowaJest to jedna z najbardziej lubianych przez mieszkanki form spędzania czasu. Pod kierunkiem terapeuty stosowane są tu nastepujace techniki: dziewiarstwo ręczne na drutach i szydełku, haft (richelieu, krzyżykowy, dziergany), prace ze słomy i suszu (obrazy i kartki okolicznościowe), prace ze sznurka (makramy, ogrody wiszące, wazony, obrazy). Prace wykonane w ramach terapii mieszkanki ofiarowują rodzinom, organizowane są również wystawy prac i aukcje.

Rehabilitacja

 

Kinezyterapia - celem jest poprawienie sprawności psychoruchowej mieszkanek. Stosowane są tu ćwiczenia ogólnokondycyjne, rozluźniające, oddechowe, krążeniowe, rozciągające, uelystaczniające oraz wzmacniające. Ćwiczenia te wykonywane są na wniosek lekarza i dobrane odpowiednio do dysfunkcji mieszkanki.Zajęcia odbywają się zarówno grupowo, jak i indywidualnie.gabinet kinezyterapii wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny, jak Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego, koluimnę przyścienną, rotor, rowerki ,steperki i in.

Fizykoterapia - oparta jest na oddziaływaniu prądem na jednostkę chorobową.Stosowane są tu lampy solluxowe o działaniu przeciwbólowym i rozgrzewającym ,a także masaże.

Hydroterapia - leczy schorzenia reumatyczne, osteoporozę, bóle mięśniowe, sprzyja rekonwalescencji i ma działanie relaksujące.

Fizykoterapia Kinezyterapia Hydroterapia

Arteterapia

 

ArteterapiaProwadzona jest przez specjalistę plastyka.Mieszkanki w ramach zajęć stosują róznorakie techniki rysownicze, malarskie, batik, witraż i in. Celem tych zajęć jest m.in. kształtowanie umiejętności wyrażania środkami plastycznymi form, zjawisk, przeżyć i doświadczeń. Zajęcia te wdrażają do przestrzegania elementarnych zasad estetyki w życiu codziennym, ksztaltują potrzebę kontaktu ze sztuką, wyrabiają szacunek dla dorobku kultury. Mieszkanki są zapoznawane z rodzajami i przykładami sztuki dawnej i współczesnej.Prace mieszkanek buiorą udzial w konkursach plastycznych ,gdzie zdobyły szerego na gród, a także w wystawach (w Częstochowie, Poraju Myszkowie).

Terapia rewalidacyjna

 

Terapia rewalidacyjnaGłównym celem zajęć rewalidacyjnych jest ponowne przystosowanie mieszkanek do życia i poprawnego funkcjonowania w społeczności, maksymalne rozwijanie zdobytych umiejętności, wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer psychicznych i fizycznych. Zgodnie z potrzebami i możliwościami mieszkanek Domu, usługi rewalidacyjno - terapeutyczne ukierunkowane są przede wszystkim na terapię pedagogiczną indywidualną. Zajęcia prowadzone w tej formie cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony mieszkanek. W terapii grupowej organizowane są m.in. treningi z zakresu: samoobsługi, budżetowe (z wykorzystaniem odpowiednich programów multimedialnych), rozwiązywania sytuacji konfliktowych,czy treningi zachowań pro - zdrowotnych.

Terapia psychologiczna

 

Terapia psychologicznaCelem zajeć jest uruchamianie procesu zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym mieszkanek, Zajęcia mają na celu poprawę samooceny, wykształcanie zachowań asertywnych, uwrażliwianie na potrzeby własne i wspołmieszkanek. Prowadzone są tu spotkania indywidualne, jak i terapie w grupach. Najczęściej stosowane metody to np. psychorysunek, czy treningi zachowań społecznych.

Drama

 

DramaJest to psychologiczno – pedagogiczna metoda pracy i zabawy, prowadząca do całościowego i wszechstronnego rozwoju osobowości oraz doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Metoda ta jest świetnym narzędziem nauczania i wychowania. Ułatwia rozwój zdolności umysłowych. Podczas zajęć uczestnicy pobudzają sferę emocjonalną i intelektualną, wspólnie improwizując przeżywaną wcześniej sytuację. Twórcza zabawa ośmiela, kształtuje umiejętność wypowiadania się za pomocą gestu, mimiki i daje szanse pełnego uczestnictwa wszystkim uczestnikom. Drama rozwija wyobraźnie, pomysłowość, swobodę twórczą, wyzwala spontaniczność, pozwala na improwizację, uczy wyrażania swoich uczuć i emocji, rozwija ekspresję ruchową, uczy świadomości własnego ciała.

Videotrening

 

VideotreningOd 2004 r w Naszym Domu prowadzana jest nowa metoda pracy i terapii – Videotrening Komunikacji – VIT. Jest to krótka i intensywna forma pomocy z zastosowaniem kamery video. Centralną rolę w Wideotreningu Komunikacji odgrywa analiza zasad komunikacji w oparciu o nagrany materiał filmowy. Trener VIT wykonuje nagranie video (np. mieszkanki w relacji z opiekunem, bądź mieszkanki w relacjach z inną mieszkanką), następnie indywidualnie dokonuje analizy tego materiału. Kolejnym etapem jest przeglądanie wybranych fragmentów nagranego materiału filmowego wspólnie z mieszkanką bądź opiekunem. Trener koncentruje się na pokazywaniu i rozbudowywaniu pozytywnych elementów komunikacji.

Wideotrening Komunikacji posługuje się głównie obrazem – bodźce wizualne mają często większe znaczenie niż słowa, dlatego okazuje się on skuteczną metodą w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Metoda ta ma swoje zastosowanie w pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, w pracy z rodzinami z dziećmi z syndromem ADHD, w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju społecznym, w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych, szkołach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych i geriatrycznych.

Zadaniem trenera VIT w DPS jest wspieranie opiekunów, personelu medycznego i terapeutów w tworzeniu przez nich prawidłowych relacji z mieszkankami.

Terapia kulturalno - oświatowa

 

Terapia kulturalno - oświatowaW skład tej terapii wchodzą zajęcia manualne (np.papieroplastyka), jak i zajęcia muzyczne. Muzykoterapia jest swoistą metodą psychoterapeutyczna, która wywiera leczniczy wpływ na uczestnika poprzez różne elementy i rodzaje muzyki. W ramach zajęć prowadzony jest tu śpiew, nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, instrumentarium Orffa), ponadto: taniec, ćwiczenia rytmiczne, oddechowe, elementy pantomimy, treningi relaksacyjne, gry i zabawy integracyjne. Zajęcia te prowadzą do łagodzenia objawów choroby, likwidacji lęków i stanów napięcia, budują integrację w grupie, uwrażliwanie na pięknoświata dźwięków.

W ramach terapii kulturalno - oświatowej mieszkanki biorą udział w rozmaitych przedstawieniach, uroczystościach i nabożeństwach organizowanych na terenie Domu, jak i poza nim. Uczestniczą w imprezach integracyjnych organizowanych przez zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej, przez instutucje kulturalne i oświatowe na terenie gminy i powiatu. Prezentują także swoje umiejętności w festiwalach preznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto biorą udzioał w wyjazdach do kina, teatru i w plener.

Praca socjalna

 

Praca socjalnaSą tu podejmowane działania, w ramach których pracownik socjalny świadczy usługi mieszkankom oraz ich rodzinom.Uaktywnia on zarówno mieszkanki, jak i rodziny do nawiązywania stałych kontaktów poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję oraz zaproszenia na różnego rodzaju uroczystości. Pomaga też w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych zarówno mieszkanek z rodziną, jak i między wspólmieszkankami.

Pracownik socjalny świadczy usługi przez załatwianie spraw urzędowych mieszkanek,a także formalności związanych z przyjęciem do Domu i zgonem.

Ergoterapia

 

ErgoterapiaSą to działania polegające na włączeniu mieszkańca w rozmaite prace na terenie Domu. Ergoterapia jest jedną z najstarszych metod oddziaływania na stan psychiczny i poziom dostosowania społecznego człowieka. Niektóre mieszkanki rzadko uczestniczą w wymienionych wcześniej zajęciach terapeutycznych. Chętnie natomiast angażują się w prace na rzecz Domu. Ta forma aktywności daje im satysfakcję i pozwala na samorealizację.