Warunki przyjęcia

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Poraju przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba pragnąca uzyskać miejsce w DPS winna złożyć podanie we właściwym rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zostanie zgromadzona odpowiednia dokumentacja i przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje kierujące do Domu wydaje z upoważnienia starosty powiatu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

Przyjęcie mieszkanki odbywa się według opracowanej procedury. W przyjęciu uczestniczy dyrektor, pracownik socjalny oraz kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego. W dalszej kolejności w adaptacji do nowego środowiska pomaga pozostały personel, przedstawiciel Rady Mieszkanek, a także inne współmieszkanki. Mieszkanka, o ile pozwala na to stan jej zdrowia, zostaje zapoznana z zasadami współżycia w Domu, z Regulaminem Porządkowym DPS. Informuje się mieszkankę o możliwości złożenia do depozytu pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, możliwości urlopowania i zasadach zwrotu odpłatności za pobyt na urlopie, w szpitalu lub w sanatorium, zapoznaje się z instrukcją odpłatności za pobyt oraz informuje się o możliwości korzystania z usług oferowanych przez Dom.

Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu aktualnie wynosi 5662,78 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez Mieszkankę i zasady jej dokonywania określa decyzja o odpłatności wydana przez organ gminy kierującej Mieszkankę do DPS na podstawie przepisów Ustawy o pomocy społecznej. Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

I. Mieszkaniec DPS - nie więcej niż 70% swojego dochodu niezależnie od tego jaka jest wysokość tego dochodu. Jeżeli dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w DPS, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższe rodziny.

II. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. Ze względu na dobry status materialny dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę między 70% ( odpłatność mieszkańca) do pełnej odpłatności.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego tj. 776 zł x 300 % = 2328 zł.

Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego tj. 600 zł x 300 % = 1800 zł na osobę w rodzinie.

W każdym jednak z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego ( odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ).

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

III. Gmina.
Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni). Należy jednak podkreślić, że osoby : małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Poraju

 
 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS na ponoszenie odpłatności.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz że oferowane przez ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby.
 3. Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w koszty utrzymania w DPS (dzieci, rodzice, dziadkowie).
 4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
 6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - zaświadczenie/opinia psychologa.
 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno - rentowego.
 8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązujących się do ponoszenia odpłatności za DPS oraz umowa na partycypowanie w tę opłatę.
 9. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS jest właścicielem nieruchomości, wymagane jest przedstawienie aktu własności nieruchomości - w przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.